Search
Close this search box.

เกษตรไทย เกษตรเท่ เกษตรมูลค่าสูง

share to:

Facebook
Twitter

เกษตรไทย เกษตรเท่ เกษตรมูลค่าสูง พามารับฟังแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ด้วยแนวคิด BCG Model สาขาเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของทรัพยากร เสถียรภาพทางสังคม ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยหลักการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy – Circular Economy – Green Economy: BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นวาระแห่งชาติ

การขับเคลื่อนการพัฒนาสาขาเกษตร มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง ได้แก่ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง

ด้วยการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ (Area Base)ใน 5 จังหวัดนำร่องสู่การปฏิบัติจริง ได้แก่ ราชบุรี จันทบุรี ลำปาง ขอนแก่น และพัทลุง พร้อมบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน

รับชมได้ที่ : https://youtu.be/yT_Yubs43Ok

ติดตามโครงการ “เกษตรไทย เกษตรเท่ เกษตรมูลค่าสูง” ย้อนหลัง ได้ที่ : https://www.thaichamber.org/activity/preview/242