Search
Close this search box.

15 ผลงานเด่นระดับอุดมศึกษารับรางวัลติดดาว ในกิจกรรมบ่มเพาะเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 31 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดีในการมอบรางวัลกิจกรรมติดดาวและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการบ่มเพาะ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2567 ได้รับการตอบรับจาก นิสิต นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก กิจกรรมมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะและเทคนิคในด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนางานประดิษฐ์ที่ได้มาตรฐานตอบโจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

สำหรับรางวัลติดดาว ผลงานการนำเสนอได้อย่างโดดเด่นจำนวน 15 ผลงาน ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

กลุ่ม 1 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1. เครื่องคัดแยกไข่อัตโนมัติด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รางวัลระดับ 3 ดาว)
2. ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากแบคเทอริโอเฟจเพื่อป้องกันโรคจาก Avian Pathogenic Escherichia coli ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รางวัลระดับ 4 ดาว)
3. การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อการผลิตปลาทองสิงห์ดำคุณภาพสูง จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (รางวัลระดับ 4 ดาว)

กลุ่มที่ 2 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

4. สเปรย์สมุนไพรพ่นช่องปากและลำคอ นาโนเฮิร์บ เอกซ์ตร้าเฟรซ ออรัล สเปรย์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รางวัลระดับ 3 ดาว)
5. การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการเดินในผู้ที่สวมใส่ขาเทียม จาก มหาวิทยาลัยมหิดล (รางวัลระดับ 4 ดาว)
6. นวัตกรรมโครงเลี้ยงเซลล์จากสารเคลือบเซลล์สำหรับพัฒนาเนื้อเยื่อทดแทน จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รางวัลระดับ 5 ดาว)

กลุ่มที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ

7. Pill box ST จาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (รางวัลระดับ 3 ดาว)
8. เครื่องตรวจจับคาร์บอนจากรถบรรทุก จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (รางวัลระดับ 3 ดาว)
9. ระบบการวิเคราะห์และติดตามการเติบโตของโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (รางวัลระดับ 4 ดาว)

กลุ่ม 4 พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

10. การออกแบบและพัฒนาระบบดึงสาระสำคัญและฆ่าเชื้อราในสมุนไพรคุณภาพสูง (กัญชา) โดยใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่สูง จาก มหาวิทยาลัยพายัพ (รางวัลระดับ 3 ดาว)
11. ชุดปั่นจักรยานผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกลไกไทรโบอิเล็กทริก-เทอร์โมอิเล็กทริกคู่ควบ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รางวัลระดับ 4 ดาว)
12. การออกแบบชุดอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำฝนด้วยกลไกไทรโบอิเล็กทริกสำหรับขับเคลื่อนไฟส่องสว่าง จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รางวัลระดับ 5 ดาว)

กลุ่มที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

13. ของเล่นการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รางวัลระดับ 3 ดาว)
14. Transink เส้นทางท่องเที่ยวและแอปพลิเคชันอัจฉริยะสำหรับการท่องเที่ยวรอบเส้นทางรถไฟฟ้า Airport Rail Link จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (รางวัลระดับ 4 ดาว)
15. เลน้อยคราฟ: กลวิธีแก้จนด้วยนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนระดับพื้นที่ ชุมชนทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ (รางวัลระดับ 5 ดาว)

ทั้งนี้ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้วางเป้าหมายให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญ ที่จะพัฒนาสมรรถนะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สามารถพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์และความต้องการของประเทศต่อไป

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://www.thailandplus.tv/archives/786356