Search
Close this search box.

“รมต.อนุชา” ลงพื้นที่อุบลฯ ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านภาคอีสาน

share to:

Facebook
Twitter

“รมต.อนุชา” ลงพื้นที่อุบลฯ ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านภาคอีสาน เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จ.อุบลราชธานี จัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ยกระดับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

นายอนุชาฯ กล่าวว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากตามแนวคิดการพัฒนา Local Economy โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นกองทุน 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้กองทุนหมู่บ้านใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะช่องทาง Online ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่สินค้าและบริการผ่านช่องทาง Online หวังให้ช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้มากขึ้นตามลำดับ

รัฐบาล มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เน้นยกระดับพัฒนาอาชีพ โดยนำหลัก BCG มาปรับใช้ให้เกิดการพัฒนา “เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี ควบคู่ไปกับการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากร จากความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ผ่านกลไกของกองทุนฯ

สำหรับความก้าวหน้าของการดำเนินงาน “โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน” ใน 2 หมู่บ้าน ของพื้นที่ จ.อุบลฯ ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการกองทุน ประกอบด้วย กองทุนหมู่บ้านไชยชนะ และกองทุนหมู่บ้านนาพิน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถต่อยอดและสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

ย้ำ พร้อมที่จะช่วยผลักดันให้สมาชิกฯ หลุดพ้นจากหนี้ จากความยากจน พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ และขอให้รักษาความร่วมมือร่วมใจ เพื่อเป็นพลังเป็นแรงผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ก้าวหน้าต่อไป

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/pfbid0HUTUDJnkmzP7mRiKPsqCrPtjtStKNPtz5eMTdmAxcWB8NntKu3VbHBGyHDMKvZDKl