Search
Close this search box.

จ.อุบลฯ เปิดงานช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 18 ส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 18 (Ubon Ratchathani Local BCG Plus)ด้วยรัฐบาลมีแนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภูมิภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว และมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จะพัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ และเห็นชอบให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) เป็นวาระแห่งชาติ ในการที่จะพาไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องกระจายรายได้และโอกาสไปยังชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไกที่สำคัญ ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ภูมิภาค ตลอดจนระดับชาติ ให้เติบโตอย่างมั่งคั่งยั่งยืน จึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นโกอินเตอร์ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ โดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดำเนินการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ ได้มีช่องทางสำหรับจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวและชุมชน เป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจชาติ จึงส่งผลให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า สินค้าเด่นสินค้าดี สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักผลไม้ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าหัตถกรรม และพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีมากกว่า 60 ราย กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ กิจกรรมจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้า ราคาต่ำกว่าท้องตลาดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (แจกของรางวัล หรือคูปองส่วนลด) มูลค่ารวมตลอดทั้งวัน 3,000

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองแจระแม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานี (Biz Club) คณะทำงานด้านการตลาด (เซลล์แมนจังหวัด) และองค์กรณ์ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริการต่างๆ ให้สามารถดำเนินโครงการฯ ได้สำเร็จเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231107113535641