Search
Close this search box.

จ.อุบลฯ พร้อมขับเคลื่อน 4 มหัศจรรย์ สร้างอุบลให้ยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมร่วมรัฐและเอกชน กรอ. เตรียมพร้อมขับเคลื่อน 4 มหัศจรรย์ สร้างอุบลให้ยั่งยืน

ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน ร่วมการประชุม

ในที่ประชุมได้รับทราบนโยบายผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี “4 มหัศจรรย์ สร้างอุบลให้ยั่งยืน” ประกอบด้วย 4 แสง (แสงแรก แสงธรรม แสงเทียน แสงโซล่าเซลล์) 4 อิ่ม (อิ่มใจ อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มกาย) 4 ประเทศ (ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม) ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจังหวัดอุบลราชธานี เดือนกันยายน 2566 ขยายตัว 9.8% ภาคเกษตรขยายตัว 13.3% จากผลผลิตยางพารา เนื้อไก่และสุกร ภาคบริการและท่องเที่ยวขยายตัว 8.8% ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.2%

ความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี กำหนดประชาพิจารโครงการนิคมอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ อ.เดชอุดม โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาหารและเครื่องดื่ม แผงโซล่าเซลล์ แผงวงจรพิมพ์ (PCB) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยางรถแทรกเตอร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG โครงการทุนวัฒนธรรมเทียน กิจกรรมเชิดชูครูช่างเทียน

– โครงการชุมชนวัฒนธรรมสร้างเสริมเศรษฐกิจ “ชุมชนเขมราฐ นาแวง เจียด”

– ยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– การขับเคลือนสังคมตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

– การเชื่อมโยงการค้าเนื้อโคและสินค้าเกษตรสู่ประเทศจีน

– การขับเคลื่อน Smart City และ Sport City

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231109140632337