Search
Close this search box.

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Lanna Expo 2023

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 เพิ่มช่องทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาด และการขยายช่องทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก BCG Creative Lanna โดยแบ่งโซนภายในงานออกเป็น 10 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 นวัตกรรมอาหาร Food Vally,

โซนที่ 2 Lanna Craft & Folk Art OTOP & SME,

โซนที่ 3 Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์,

โซนที่ 4 สุขภาพ Health & Wellness,

โซนที่ 5 นิทรรศการผลิตภัณฑ์เด่นล้านนา/นานาชาติ,

โซนที่ 6 ศิลปวัฒนธรรมล้านนา,

โซนที่ 7 Food Truck และตลาดประชารัฐ,

โซนที่ 8 การท่องเที่ยวและสันทนาการ,

โซนที่ 9 อาหาร/อาหารพร้อมทาน

โซนที่ 10 นวัตกรรมสะอาด

ซึ่งเป็นการรวมเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมทุกด้าน

ทั้งนี้ ในที่ประชุม นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่ดูแลกลุ่มผู้ประกอบการในแต่ละโซน จัดเตรียมกลยุทธ์สำหรับใช้ดึงดูดประชาชนที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230520115806185