Search
Close this search box.

พาณิชย์ จ.สงขลา สนับสนุน ตลาดชุมชน ขับเคลื่อนท้องถิ่น สร้างโอกาสให้ประชาชน

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สนับสนุนกิจกรรมการตลาดเพื่อชุมชน ของวิสาหกิจชุมชนสวนสุขคนเมือง ปรับทัศนคติและทำเป็นตัวอย่างให้เห็นผ่านกระบวนการจินตเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ โดยมีตัวแทนของเครือข่าย ได้แก่ นางสาวจุรีวัญญ์ เพชรศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่และที่ปรึกษาฝ่ายอำนวยการวิสาหกิจชุมชนสวนสุขคนเมือง เทศบาลนครหาดใหญ่ และนายชัยยันต์ อินทสโร ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์พัฒนาทักษะจินตเกษตร-BCG และประธานวิสาหกิจชุมชนต้นอ่อนคุณธรรมสงขลา เป็นผู้ส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

สำหรับตลาดชุมชนเป็นโครงการภายใต้นโยบาย เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โดยในพื้นที่ จ.สงขลา มีตลาดชุมชนจำนวนมาก รูปแบบดำเนินการคือ นำสินค้าจากชุมชนให้มีตลาด มีช่องทางในการจำหน่าย ซึ่งตลาดเพื่อชุมชนของวิสาหกิจชุมชนสวนสุขคนเมืองเทศบาลนครหาดใหญ่ ถือเป็นต้นแบบในการจัดทำตลาดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

โดยประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ปลูกผักไมโครกรีนในแบบฉบับสวนผักคนเมืองที่ควบคุมดูแลตั้งแต่การปรุงดิน ไปจนสามารถปลูกและะเจริญเติบโตจนรับประทานได้ และขายเพื่อสร้างรายได้ ในโครงการ “ผักคู่บ้าน น้ำพริกคู่เมือง เครื่องแกงชุมชน” และเครือข่ายได้ขอโอกาสในการจำหน่ายสินค้าปลอดสารในส่วนราชการเพียง 30 นาที เพื่อนำส่งสินค้าคุณภาพสู่มือผู้บริโภค โดยสำนักงาพาณิชย์จังหวัดสงขลา ถือเป็นหน่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้า และแสวงหาโอกาสทางการตลาด พร้อมทั้งเชื่อมโยงตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชนสวนสุขคนเมือง เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230217191935354