Search
Close this search box.

จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่ เสริมสร้างรายได้ และเปิดช่องทางการตลาดให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

share to:

Facebook
Twitter

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อการส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่เสริมสร้างรายได้มุ่งสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อการลดภาวะโลกร้อนในอนาคต และเปิดช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย เอสเอ็มอี ของดีคู่ชุมชน (แบมบู เฟสติวัล กาญจนบุรี @ สวนไผ่คุณน้อย) พร้อมด้วย นายประสพสิน แม้นทิม เจ้าของสวนไผ่คุณน้อย พลเอก ดร.ชินวัตร แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี นายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายวีระศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง นางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี นางนิภาภรณ์ พานทอง พัฒนาการอำเภอท่าม่วง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กลุ่มผู้ประกอบการโรงงาน สมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา กาญจนบุรี และประชาชนชาวตำบลเขาน้อย ร่วมงาน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สวนไผ่คุณน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับการโครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกต้นไผ่ เสริมสร้างรายได้ และเปิดช่องทางการตลาดให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เชื่อมโยงความรู้บูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน นำไปสู่การสร้างอาชีพให้คนในชุมชน และต่อยอดขยายผลชุมชนท่องเที่ยว

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน อาทิ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหวาย ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์จักสาน กระเป๋าถือ ตะกร้า ถาดรองอาหารจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และผลผลิตจากโคก หนอง นา มาจำหน่ายและจัดแสดงภายในงาน ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนโดยรอบ โดยการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้อื่น และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อมุ่งไปสู่ หมู่บ้านยั่งยืน : Sustainable Village

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230918150417341