Search
Close this search box.

ศูนย์หม่อนไหมฯ ขอนแก่น ขับเคลื่อนงาน BCG Model หม่อนไหมขอนแก่น

share to:

Facebook
Twitter

นางสาวจิราลักษณ์ ปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นายวรเชษฐ์ ชาวเหนือ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร และนายสมพร ศรีสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ในการร่วมให้ข้อมูลการขับเคลื่อนงาน BCG Model ด้านหม่อนไหมของจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น

ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำโครงการขับเคลื่อน BCG Model หม่อนไหมขอนแก่น ซึ่งเป็น 1 ใน 5 จังหวัดนำร่องของประเทศ โดยมีการหารือการพัฒนางานด้านหม่อนไหม ได้แก่ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหม่อนไหมมาช่วยเพิ่มมูลค่า เช่น การจัดทำโรงเรือนเลี้ยงไหมอัจฉริยะต้นแบบ งานวิจัยเรื่องเครื่องตัดแต่งกิ่งหม่อน ,การหมุนเวียนและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนผลิตหม่อนไหม เช่น การเพาะเห็ดจากกิ่งหม่อน สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม สบู่โปรตีนไหม ,การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตผ้าไหมที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรหม่อนไหมต่อไป

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221026130142050