Search
Close this search box.

เกษตรโคราช ขับเคลื่อน BCG ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดการเผา ลด PM2.5

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายนิธิพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2566 โดยนายสุรพล ชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย และนายวุฒิพงศ์ ตั้งถิรวาณิชย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอคง และนายศักดิ์ดา ปักการะถาม Young Smart Farmer อำเภอคง จัดกิจกรรมสาธิตในครั้งนี้ขึ้น ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรหนองสมอ หมู่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการใช้วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น สอดคล้องกับ BCG Model ด้วยการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติ “การทำเห็ดฟางกองเตี้ย” “การทำน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย” และ “การทำปุ๋ยหมัก” ตามแนวทางการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร

โอกาสนี้ นายอำเภอคง ได้ร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ กับผู้นำชุมชน จำนวน 20 ราย เพื่อเป็นแกนนำในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ด้านการจัดการเศษวัสดุการเกษตร เพื่อทดแทนการเผาในชุมชนต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230111231531241