Search
Close this search box.

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตแนวใหม่

share to:

Facebook
Twitter

ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่นำมาแสดงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชมและหาซื้อ ถือเป็นกิจกรรมในงานส่งเสริมการดำเนินชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG โมเดล สู่ความยั่งยืนของจังหวัดพะเยา ที่ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมโดยการผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ (BIO Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางพลังงาน หลักประกันการมีงานทำ และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน มีการสาธิตนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตสินค้าที่คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุธรรมชาติพลังงานที่ให้ประโยชน์อย่างสูงสุด

นายปริญญา โสภิตภิญโญ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะขับเคลื่อน BCG โมเดล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจสีเขียวโดยการใช้วัสดุธรรมชาตินำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานโดยการนำวัสดุที่เป็นธรรมชาติมาก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่ให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230329155845938