Search
Close this search box.

Kick off แปลงนาต้นแบบข้าวรักษ์โลกจังหวัดนครสวรรค์

share to:

Facebook
Twitter

ผู้ว่าฯนครสวรรค์ เปิดโครงการ Kick off แปลงนาต้นแบบข้าวรักษ์โลกจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

วันนี้ 30 มกราคม 2566 ที่แปลงนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมะเกลือ จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ Kick off แปลงนาต้นแบบข้าวรักษ์โลกจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้

จากนั้น นำโดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดินทางถึงพื้นที่แปลงนาได้ขับรถดำนาปลูกข้าวร่วมกับชาวนา รวมทั้งประธานได้สาธิตบินโดรนเพื่อการเกษตร และปล่อยปลาพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกร และภายในงานมีนิทรรศการการดำเนินโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model ที่เกษตรกรและหน่วยงานเกี่ยวข้องนำมาจัดแสดงไว้ เช่น กระบวนการผลิตข้าวและการทำนารูปแบบ BCG การวางแผน การตรวจสอบ และประโยชน์ การสาธิตเทคโนโลยีทางการเกษตร

โดยทางจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้วยการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เข้าสู่มาตรฐาน และเชื่อมโยงการตลาดโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสอดคล้องกับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ดังนั้น การส่งเสริม “การปลูกข้าวรักษ์โลก BCG Model” จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการทำเกษตรควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเลือนกระจก และทางจังหวัดได้พิจารณาแปลงนาบ้านมะเกลือเป็นพื้นที่ต้นแบบ ของการปลูกข้าวรักษ์โลก BCG Model และจะเร่งขยายผลไปยังแปลงเกษตรในพื้นที่หน่วงน้ำ หรือ “สี่แควโมเดล” อีกจำนวน 675,000 ไร่ รวมถึงพื้นที่การเกษตรอื่นๆ ภายในจังหวัดต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230130192112884