Search
Close this search box.

อว. โดย สป.อว. สกสว. สอวช. และ สวทช. ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักวิจัย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนชุมชน และผู้สนใจ มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศหลังโควิด เข้าร่วม “การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมกันนี้สามารถรับชมการประชุมออนไลน์ (Live) ได้ทาง Facebook NSTDA-สวทช. (คลิก)

ไฟล์นำเสนอ 9 มุมมองในการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การปฏิบัติ https://drive.google.com/drive/folders/1Dujeq-81IU_Zw9FK-yd3P8FtBjvA3FqH?usp=sharin

 

กำหนดการ
การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม  2563  เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ อิมแพ็คฟอรั่ม ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.     รับชมวิดีทัศน์
09.00 – 09.05 น.     กล่าวรายงาน และสรุปความเป็นมาของการจัดประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
09.05 – 09.15 น.     พิธีลงนามความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
(BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.
09.15 – 09.20 น.     ถ่ายภาพหมู่
09.20 – 09.50 น.     ประธานกล่าวเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“BCG: โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
09.50 – 10.00 น.     นำชมนิทรรศการโชว์ตัวอย่างผลงานการขับเคลื่อนนโยบาย BCG
โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
10.30 – 12.00 น.     9 มุมมองในการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การปฏิบัติ
1. นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง : การเกษตร
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ : อาหาร
3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช : พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
4. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ : ต่อยอดสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยนวัตกรรม
5. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร : ยาและวัคซีน
6. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ : เครื่องมือแพทย์
7. นายกลินท์ สารสิน : การท่องเที่ยว
8. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา : เศรษฐกิจหมุนเวียน
9. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดำเนินรายการโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

13.00 – 16.00 น     การประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1  BCG-สาขาเกษตร (ห้อง 101-102)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น :  นายสัตวแพทย์ยุคล  ลิ้มแหลมทอง
กลุ่มที่ 2  BCG-สาขาอาหาร (ห้อง 103-104)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น : นายธีรพงศ์  จันศิริ
กลุ่มที่ 3  BCG-สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ (ห้อง 111-112)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น :  นายเทวินทร์  วงศ์วานิช
กลุ่มที่ 4  BCG-สาขายา และวัคซีน (ห้อง 204)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น :
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
กลุ่มที่ 5  BCG-สาขาเครื่องมือแพทย์ (ห้อง 205)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น : ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
กลุ่มที่ 6  BCG-สาขาท่องเที่ยว  (ห้อง  206)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น : นายกลินท์  สารสิน
กลุ่มที่ 7  BCG-สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน (ห้อง 108-109)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น : ดร.วิจารย์  สิมาฉายา
กลุ่มที่ 8  BCG-สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (ห้อง 203)
ผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น : นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์