Search
Close this search box.

จังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนานานาชาติ มุ่งเป้าให้พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดพิษณุโลก จับมือร่วมภาคเอกชน เดินหน้าจัดสัมมนานานาชาติ มุ่งเป้าให้ “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ” หรือ The 2 International Conference PCOR (BCG)

วันนี้ (7 มิ.ย.66) เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนานานาชาติ “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ” หรือ The 2 International Conference PCOR (BCG) สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง และกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป จับมือจังหวัดพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ตลอดจนเครือข่าย ภาครัฐและเอกชน ร่วมกัน จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์จากขยะแบบ 100% ซึ่งขยะในปัจจุบันที่มีปริมาณมากขึ้นทุกปี เนื่องจากมีปริมาณการใช้วัสดุต่างๆ ที่ผลิตขึ้นแล้วใช้ไม่หมดไปจึงทำให้เกิดปริมาณขยะที่เหลือและการจัดการขยะไม่สามารถทำให้หมดไปหรือสลายไป ได้รวมทั้งการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้จำเป็นที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันในการหาทางแก้ไขและหาทางการจัดการขยะที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากขยะที่จะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโลก ขยะพลาสติกเป็นศูนย์ การคัดแยกและเปลี่ยนพลาสติกที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลเป็น RDF (Refuse Derivated Fuel) แทนที่จะทิ้งลงในที่ทิ้งขยะหรือเผาขยะ ซึ่งจะต้องมีการสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการวางแผนในการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวต่อไป

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้งประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมโลกอย่างมาก จากประเด็นกล่าวจึงเป็นที่มาจะต้องมีการจัดทำโครงการสัมมนานานาชาติเพื่อเรียนรู้ภายใต้พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ “Phitsanulok the City of Recycling” และส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและผลลัพธ์ที่สำเร็จจากการลงมือทำของประเทศต่างๆ อีกทั้ง จังหวัดพิษณุโลกต้นแบบสู่คุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการขยะ มีการบรรยายเรื่อง Value Chain Analysis (VCA) & Urban mining business of Recycling โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป นอกจากนั้นแล้ว ได้รับเกียรติจาก Mrs. Jenica Conde Cruz ตำแหน่ง Corporate Innovation & Sustainability Manager (Nestle Thai Ltd.) บรรยายหัวข้อ “The Innovation & Sustainability” รวมถึงการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการจัดการขยะชุมและขยะพลาสติกในประเทศเวียดนาม ประสบการณ์ในการทำ EPR พลาสติก ในประเทศเวียดนาม โดย Mr.Hoang Duc Vuong : VietCycle Corporation-Vietnam Chairman of the board

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230607154927819