BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดแพร่ จัดถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ในระดับพื้นที่

share to:

Facebook
Twitter

ที่ห้องนคราพาวิลเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อให้ราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model ในการเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยจังหวัดแพร่เป็นหนึ่งจังหวัดที่จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ดังกล่าว เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร มีการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเป็นองค์ประกอบในการดำรงชีวิต ดังนั้นจึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ BCG Model ผ่านการบรรยายให้ความรู้เรื่องกระแสสิ่งแวดล้อมไทย สิ่งแวดล้อมโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ BCG ระดับพื้นที่การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การบรรยายเรื่องการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230118162338328