Search
Close this search box.

ภูมิธรรม เปิดงานงานเกษตรสุรนารี 67 และ มหกรรมมันสำปะหลังฯ Thailand Tapioca Expo 2024 เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมก้าวหน้า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ที่โคราช

share to:

Facebook
Twitter

ที่อาคารสุรพัฒน์ 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “งานเกษตรสุรนารี’ 67 และงานมหกรรมสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร : Thailand Tapioca Expo 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรครั้งใหญ่ของโคราช ผลสินค้าทางการเกษตร ฝึกอบรม เสริมทักษะวิชาชีพ รับยุค BCG การจัดประกวด

แข่งขันด้านพืชและสัตว์ เพิ่มความสุข กิจกรรมสันทนาการ พร้อมฐานเรียนรู้อุทยานวิทย์ จุดเช็คอินท์แสงสีเสียง ยิ่งใหญ่กว่าทุก และสนุกกว่าทุกปี 10 วัน 10 คืน  ที่อาคารเทคโนธานี มทส.  โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ การจัดงานเกษตรสุรนารี’ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา  ที่ผนวกกิจกรรมหลักที่น่าสนใจเข้าด้วยกันในช่วง 10 วันของการจัดงาน เกษตรสุรนารี’67 ของ มทส.  และ งานมหกรรมสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร : Thailand Tapioca Expo Korat 2024” ของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 12 – 21 มกราคม 2567  การมีงานใหญ่ระดับชาติจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงต้นปีให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งยังเป็นการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่พี่น้องเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และจังหวัดใกล้เคียงได้มาเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และประสบการณ์ อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ   อีกทั้ง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูสู่ภาคอีสาน และได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงมันสำปะหลังไทย” ด้วยมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และยังมีจำนวนโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศอีกด้วย  ซึ่งได้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง อบจ.นครราชสีมา สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง และมทส.  ในโครงการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ด้านศัตรูพืชเป็น ต้น ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ นโยบายส่งเสริม BCG โมเดลของรัฐบาลอีกด้วย”  

ภายในงานได้มีการแสดงผลงานและนวัตกรรมเกี่ยวมันสำปะหลัง มหกรรมสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร การอบรม สัมมนาระดับชาติเพื่อร่วมยกระดับมันสำปะหลังของไทย  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การสร้างธุรกิจฐานนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Sustainable Development Goals หรือ SDGs ที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ครอบคลุมด้านการเกษตรและอาหาร ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิง รวมกับหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายวิชาการ มทส. กว่า 50 บูธ อาทิ เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดพัฒนาชุมชน และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้น ร่วมจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เสริมทักษะเพื่อให้ผู้สนใจนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ หรือสร้างอาชีพ เสริมรายได้ในอนาคต ผ่านการจัดอบรม สัมมนา เวทีเสวนา และ Go Green Workshop การประกวดพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ประกวดมันสำปะหลัง กล้วยไม้ แคคตัส และผลไม้  การประกวดสัตว์ ที่สร้างความประทับใจมาโดยตลอดคือ ได้แก่ ประกวดโค ประกวดสุนัข และประกวดแมว ไก่พื้นเมือง เป็นต้น  ทั้งนี้คาดว่า จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 500 ล้านบาท

ที่มาภาพและข้อมูล / สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/22043/?bid=1