Search
Close this search box.

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง คัดเลือกตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง เป็นพื้นที่ชุมชนนำร่องเพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG model)

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2566 ) นายจิระเดช ลิ่มพาณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มสร้างกลไกที่สำคัญในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยเน้นหลักการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การรักษา ฟื้นฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินสามารถในการรองรับและเยียวยาระบบนิเวศ ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมอย่างแท้จริง

สำหรับปีงบประมาณ 2566 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด และจะทำการคัดเลือกพื้นที่ชุมชนนำร่องที่มีศักยภาพ จำนวน 1 แห่ง เพื่อพิจารณาดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG model) ในภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเป็นชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในการดำรงชีวิต

ซึ่งเบื้องต้นพื้นที่จังหวัดตรังได้ประสานคัดเลือกพื้นที่ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ดำเนินการ นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG model ) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนพื้นที่นำร่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG model ) มาใช้กับชุมชนที่คัดเลือก พร้อมจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG model) ในระดับพื้นที่ของชุมชนพื้นที่นำร่อง , จัดทำโมเดลการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG model)

โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนโมเดลให้ประสบความสำเร็จ เช่น การพัฒนาการผลิต การใช้เทคโนโลยีสะอาด การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้เกิดการลดใช้ทรัพยากร การส่งเสริมการตลาด การลดก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เป็นต้น

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230210151742976