Search
Close this search box.

Tag: กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา และเทศบาลตำบลปริก บูรณาการ “สร้างการรับรู้หยุดเผา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษกิ่งไม้ยางพารา”

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรเขต 5 สงขลา การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา และเทศบาลตำบลปริก บูรณาการ “สร้างการรับรู้หยุดเผา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษกิ่งไม้ยางพารา”

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตรโชว์ผลงานแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ลำไย มะม่วง จ.ลำพูน

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมีเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จำนวน 52,947 ราย พื้นที่ปลูก 362,375 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตในปี 2567 จำนวน 384,608 ตัน แบ่งเป็นลำไยในฤดู ร้อยละ 68 และลำไยนอกฤดู ร้อยละ 32

อ่านต่อ

ลงนาม 3 หน่วยงานยกระดับประกันภัยพืชผลด้วยเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ 31 ม.ค.- รมว. เกษตรฯ เป็นประธานลงนามความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมประกันวินาศภัยไทย และไทยคม นำระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกันภัยพืชผล สามารถประเมินความเสียหายได้เร็วและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เกษตรกรได้เร็ว

อ่านต่อ

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัว SOP ทุเรียน แนวทางแก้ไขโรคและแมลงด้วยชีวภัณฑ์ รองรับนโยบาย Thai go Green

ไบโอเทค สวทช. และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรียนรู้การจัดการโรคและแมลงในทุเรียนด้วยชีวภัณฑ์” การจัดการทำแบบมาตรฐานจัดการศัตรูพืช (Standard Operating Procedure: SOP)

อ่านต่อ

ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูง “1 จังหวัด 1 ชนิดสินค้า” นำร่องพื้นที่ภาคใต้ ยกระดับเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ภาคใต้ “1 จังหวัด 1 ชนิดสินค้า” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้

อ่านต่อ

แหนแดงลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ กรมวิชาการเกษตรกร และได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก.

อ่านต่อ

กสก.ชูแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.วังม่วง จ.สระบุรี ต้นแบบเกษตร BCG Model

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมนำแนวทางการทำเกษตร BCG Model ของเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี ต่อยอดสู่เกษตรกรกลุ่มอื่น หลังประสบความสำเร็จด้านลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป เพิ่มช่องทางการตลาด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ชูมาตรฐาน GAP ควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออก-นำนวัตกรรมถุงแดง EECi ห่อผลทุเรียน ช่วยลดปัจจัยการผลิตทำให้ได้ทุเรียนมีคุณภาพ

เกษตรอำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร(ทุเรียนและไม้ผล) ของเกษตรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกรมส่งเสริมการเกษตร

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูสวนส้มปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ต้นแบบเชื่อมโยงเศรษฐกิจ BCG Model

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการให้ ถอดบทเรียนและสนับสนุนการดำเนินงานของสวนส้มยอดดอย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร รณรงค์เกษตรกรร่วมใจผลิตส้มปลอดภัย “Safe Use Safe Orange” ในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่บริเวณสำนักงานกลุ่มเกษตรกรทำไร้โป่งน้ำร้อน ตำบลโป้งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์

อ่านต่อ