Search
Close this search box.

Tag: ปุ๋ย

เกษตรจังหวัดระยอง ผลักดันการใช้แหนแดงแทนปุ๋ยเคมี ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต

นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการวิจัยการเกษตร “ขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร” ณ แปลงเรียนรู้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย

อ่านต่อ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม จัดประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยและเสวนา นวัตกรรมเกษตรเพื่อ BCG

ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

คณะกรรมการดำเนินการโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ถอดบทเรียนและศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่จังหวัดนครพนม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะผู้ประสานดำเนินโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ถอดบทเรียนและวิเคราะห์ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พื้นที่รับผิดชอบโครงการ

อ่านต่อ

สวก. ปักหมุด “จอมบึง” สร้างแปลงต้นแบบระบบน้ำหยดและการให้ปุ๋ยในระบบน้ำสำหรับอ้อย เดินหน้าผลักดัน BCG Model นำร่องจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง และสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ “เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดสำหรับอ้อย”

อ่านต่อ