Search
Close this search box.

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK

share to:

Facebook
Twitter

ยืดอายุผัก รักษาความสด ลดของเสีย ด้วย ActivePAK หรือ “ถุงหายใจได้” นวัตกรรมการขึ้นรูปฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ยอมให้ก๊าซซึ่งใช้ในกระบวนการหายใจของผักและผลไม้ผ่านเข้าออกได้ จึงยืดอายุผักและผลไม้ให้สดนานขึ้น 2-5 เท่า โดยยังคงคุณภาพและรสชาติดี

นอกจากนี้ ยังพัฒนาต่อยอดสู่ “ActivePAK Ultra” สำหรับยืดอายุผักที่มีอัตราการหายใจสูง เน่าเสียง่าย เช่น หน่อไม้ฝรั่งและเห็ดหอม ให้คงความสดเป็นเวลานานขึ้นถึง 3 เท่า ที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส ช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่าย ลดการเกิดของเสียที่เป็นขยะอาหาร หรือ food waste ที่สำคัญบรรจุภัณฑ์ยังใช้ซ้ำได้ ลดการสร้างมลพิษ ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : รายการ 1 นาที กับ BCG Model คือ สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

 

สามารถชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)
เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.