Search
Close this search box.

จ.นครพนม หนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดในการจัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคอีสาน

share to:

Facebook
Twitter

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางภัทราพร สีหามาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดนครพนม นางลติยา สุทธิผาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เยี่ยมชมนิทรรศการและให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในงานแสดงผลิตภัฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคอีสาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยมีผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและช่างทอผ้าจาก 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 50 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม workshop ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับ

  1. การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่สากล โดยนายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย)
  2. การต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนด์แฟชั่นร่วมสมัย โดยนายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข (ผู้ก่อตั้งแบรนด์ WISHARAWISH)
  3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยนายจิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล (สไตล์ไดเร็กเตอร์ นิตยสาร VOUGE)
  4. การผลิตเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG) โดยนายนุวัฒน์ พรมจันทึก (ผู้เชี่ยวชาญการย้อมสีธรรมชาติ)
  5. กลยุทธ์ทางการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตสินค้าประเภทผ้า และหัตถกรรม มีการออกแบบและผลิตให้ทันสมัยสามารถจำหน่ายให้แก่ลูกค้าหลายกลุ่มและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเสริมทักษะการจำหน่ายสินค้าในช่องทางต่างๆ

ซึ่งในงานนี้จังหวัดนครพนมได้นำทีมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักสานกกเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า และกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก เข้าร่วมโครงการ ฯ และจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชน ขยายผลและสนับสนุนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างและก้าวไกลมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งของประเทศ

 

ข้อมูลภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230130204156915