Search
Close this search box.

จ.อุบลฯ Kick Off โครงการอุบลเมืองน่าอยู่ ราชธานีสะอาด อากาศไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

share to:

Facebook
Twitter

โครงการอุบลเมืองน่าอยู่ ราชธานีสะอาด อากาศไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลด ผลกระทบจากมลพิษ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และลดก๊าซเรือนกระจก

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกิจกรรม Kick Off โครงการอุบลเมืองน่าอยู่ ราชธานีสะอาด อากาศไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566-2567 โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ “เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงเศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสากล” มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการลดขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก ลดมลพิษ และลดโลกร้อน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio-Circular-Green Economy, BCG Model เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

โดยจังหวัด มีนโยบายสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน โครงการจังหวัดสะอาด เป็นนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะส่วนราชการทุกแห่งจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ประชาชน รวมทั้งโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อลดปริมาณขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบายลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของรัฐบาล

การจัดกิจกรรม Kick Off โครงการอุบลเมืองน่าอยู่ ราชธานีสะอาด อากาศไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ2566 ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข และลด ผลกระทบจากมลพิษ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลโดยความร่วมมือทุกหน่วยงานในศาลากลางจังหวัด รวมถึงคณะผู้บริหาร ร่วมดำเนินกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในราวเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป จะได้จัดให้มีการประกวดสำนักงานสะอาด ศาลากลางสีเขียว เพื่อพัฒนางานด้านการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบในหน่วยงานควบคู่กันต่อไป

โดยกิจกรรมในงานวันนี้ ประกอบด้วย ขยะแลกปุย นำขวดน้ำหรือขยะอินทรีย์มาแลกน้ำหมักชีวภาพ การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพและถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บริเวณด้านข้างอาคารศาลากลางฯ ทางทิศตะวันตก กิจกรรมฉีดละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 บริเวณสนามหญ้า หน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางกิจกรรมไม้รักษ์เมือง ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน โดยกิจกรรมขยะแลกปุยและไม้รักษ์เมืองจะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกวันพุธแรกของเดือน เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะ และพัฒนาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีให้สวยงาม สะอาด เป็นสถานที่น่าอยู่ และน่าทำงาน

สำหรับการจัดกิจกรรม Kick Off ในวันนี้ ได้มีการถ่ายทอดแนวคิดไปสู่หน่วยงานในระดับท้องที่ ท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221207155028943