Search
Close this search box.

Tag: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.สุรินทร์ ร่วมกับ อบต.หนองขวาว บูรณาการจัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัย และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากรังไหม-ใบหม่อน

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัย และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากรังไหม-ใบหม่อน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บูรณาการการเรียนการสอนจากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ

อ่านต่อ

มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่ 5

อ่านต่อ

มทร.ศรีวิชัย มุ่งสร้างงานวิจัย หวังให้นักวิจัยนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือสังคม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย

อ่านต่อ

มทร.อีสาน ร่วมประชุมการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ “ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ดอนเหล่าข้าวสาธารณประโยชน์” เพื่อจัดตั้ง มทร.อีสาน วข.ร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลอีสาน (มทร.อีสาน) นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ ที่ปรึกษา มทร.อีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ่านต่อ

มทร.อีสาน นำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ วข.ร้อยเอ็ดฯ เตรียมความพร้อมโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน Climate change

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

อ่านต่อ

มทร.ล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566”

มทร.ล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”

อ่านต่อ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี

อ่านต่อ