Search
Close this search box.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงานสัมมนา “สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ากุ้ง และผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดการค้า FTA” ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2566 ที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และคณะ พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง และร่วมเสวนาในหัวข้อ “สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ากุ้ง และผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดการค้า FTA” กับนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาววรรณพร บัณฑิตภูวนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2 นางประไพ เพชรพงศ์พันธ์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายรักษ์ชาติ ช่วยเกลี้ยง  ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด เกษตรกร ผู้ประกอบการ แขกผู้เกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการเสวนาฯ

นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนเกษตรกรและสหกรณ์ให้สามารถพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์สหกรณ์ แข่งขันและจำหน่ายได้ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้ FTA เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดการค้าเสรี สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง เป็นกลุ่มสหกรณ์ที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง ส่งออกกุ้งไปจังหวัดข้างเคียง อีกทั้งส่งออกไปตลาดมาเลเซียในรูปแบบผ่านพ่อค้าคนกลาง สำหรับในช่วงที่กุ้งมีปริมาณมากล้นตลาด กลุ่มจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คือ กุ้งหวานใช้น้ำตาลจากเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างรายได้มากขึ้น เทรนด์การค้าโลกในปัจจุบันให้ความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น BCG Model (Bio-Economy, Circular  Economy, Green Economy) โดยผู้ประกอบการจำเป็นต้อง ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า และกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมกับปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและความต้องการของตลาด ปัจจุบันไทยจัดทำ FTA จำนวน 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ เช่น อาเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น และอีกหนึ่งภารกิจที่กรมดำเนินการคู่ขนานคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้กับผู้ประกอบการเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เร่งใช้ FTA เป็นเครื่องมือขยายการส่งออกไปตลาดโลก

การเสวนาในวันนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแบ่งปันข้อมูล และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงช่องทางจำหน่ายสินค้า มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทิศทางตลาด ยกระดับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำ สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจเรื่องอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA

ที่มาภาพและข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/10998/?bid=1