Search
Close this search box.

Tag: ตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าศักยภาพ “Local BCG Plus ตรังไม่จำกัด” ครั้งที่ 1

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าศักยภาพ “Local BCG Plus ตรังไม่จำกัด” ครั้งที่1 ตามโครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์

อ่านต่อ

พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ กับงาน “Local BCG Plus 2023 ตรังไม่จำกัด”

พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการบริโภคสินค้าที่รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กับงาน “ Local BCG Plus 2023 ตรังไม่จำกัด”

อ่านต่อ

อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG

อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมดันผู้ประกอบการทุกระดับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยได้มุ่งเน้นในประเด็นต่างๆ

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศึกษาภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการแปรรูปในเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า วิทยาเขตตรังได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นตรังโครงการ “ภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นในเมืองตรัง: อาหารจีนและความเสี่ยงในการสืบทอดในชุมชน”

อ่านต่อ

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ติดตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อำเภอกันตัง

เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

อ่านต่อ

จังหวัดตรังจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี (ฉบับปรับปรุง)

จังหวัดตรังจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2568) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดตรัง

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดตรัง

อ่านต่อ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ส่งเสริมพริกไทยตรัง ตามแนวทาง Local+ ช่วยเพิ่มมูลค่าและขยายตลาด

พาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่บ้านสวนมรดกพริกไทยตรัง อำเภอย่านตาขาว เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ จัดทำสกู๊ปข่าวภายใต้ภารกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวทาง Local+

อ่านต่อ

กรมการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางทะเลในจังหวัดตรัง

รายงานพิเศษเรื่อง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางทะเลในจังหวัดตรัง รองรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ