Search
Close this search box.

Tag: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วช.ร่วมกับสอศ. พัฒนาบ่มเพาะสมรรถนะด้านวิจัยและนวัตกรรมนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี2567 ณ จ.เชียงใหม่

วันที่ 8 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์

อ่านต่อ

รายงานพิเศษเรื่อง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขับเคลื่อน “ธนาคารปูม้า” ตามมติ ครม. คืนปูม้าสู่ทะเลไทย พร้อมขยายผลตามแนวทาง BCG Economy Model ส่งต่อความยั่งยืนสู่อนาคต ออกอากาศเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 07.30

รายงานพิเศษเรื่อง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขับเคลื่อน “ธนาคารปูม้า” ตามมติ ครม. คืนปูม้าสู่ทะเลไทย พร้อมขยายผลตามแนวทาง BCG

อ่านต่อ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติส่งมอบนวัตกรรมการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางงอกด้วยวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้คัดเลือกพื้นที่อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยภาคใต้ จัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย จัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าวโครงการวิจัย การพัฒนาเพื่อขยายผลความยั่งยืนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี สู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอ “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเพชรบุรี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสานความร่วมมือกัน ในการนำองค์ความรู้ นวัตกรกรม เทคโนโลยี และวิชาการ มาพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำ BCG Model ยกระดับศักยภาพชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

น.ส.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงการดำเนินการยกระดับศักยภาพชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการนำ BCG Economy Model

อ่านต่อ

มทร.ล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566”

มทร.ล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”

อ่านต่อ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี

อ่านต่อ

วช. หนุน “อุทยานธรณีโลกสตูล” ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG

นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่จังหวัดสตูล

อ่านต่อ