Search
Close this search box.

Tag: ปราจีนบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ( CP AXTRA) จัดกิจกรรมจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน “พาณิชย์ ชวนช้อป ตลาดนัด”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ( CP AXTRA) โดยนายวินิจ เฮ่าบุญ พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี เปิดการจัดกิจกรรมจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน “พาณิชย์ ชวนช้อป….ตลาดนัด”

อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เปิดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวฯ รำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model สู่เกษตรกร “รวมร้อยดวงใจ สืบสานงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ของพ่อ ต่อยอดสู่ความยั่งยืน”

อ่านต่อ

จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) มุ่ง “ขับเคลื่อนปราจีนบุรีอุตสาหกรรมสีเขียว 100 % “

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ลุยขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Villages)

อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ลุยขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Villages) ยกผลลัพธ์ให้เป็นรูปธรรม ทุกมิติ พร้อมเน้นย้ำการทำงานสมัยใหม่

อ่านต่อ

อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี Kick – off กิจกรรมทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อมุ่งลดฝุ่น PM 2.5

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี,

อ่านต่อ

ปราจีนบุรี ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมประยุกต์ เป้าหมาย SDGs

อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมประยุกต์ เป้าหมาย SDGs ใช้เป็นแนวทางพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน (Sustainable Village)

อ่านต่อ

อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Village) ครัวเรือนนำร่องต้นแบบ

อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Village) ครัวเรือนนำร่องต้นแบบ เดินรอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งบรรลุเป้าหมาย SDGs

อ่านต่อ

อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ส่งเสริมศักยภาพสตรี ทำเกษตรทันสมัยและอัจฉริยะ ตามแนวทาง smart farming ทำการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร พร้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดคล้องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านสร้าง ณ

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ตามแนวคิด BCG Model

จังหวัดปราจีนบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามแนวคิด BCG Model วันที่ 15 กุมภาพันธ์

อ่านต่อ

อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เดินหน้ากิจกรรมเอามื้อสามัคคี กำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มปริมาตรน้ำสำหรับการเกษตร ทุกฤดูกาล

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ, ภาคเอกชนในพื้นที่

อ่านต่อ