Search
Close this search box.

Tag: นครพนม

สับปะรด GI สู่ BCG Model

สับปะรดท่าอุเทนขึ้นชื่อว่าเป็นสับปะรดที่หวานที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพ จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินปัญญา กระทรวงพาณิชย์

อ่านต่อ

พช.นครพนม รุกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่อยอดความมั่นคงด้านอาหาร ยกระดับรายได้ของชุมชน “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเด่น เพื่อยกระดับเป็นสินค้าขั้นคุณภาพมาตรฐานระดับสูงหรือพรีเมี่ยม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ชุมชน

อ่านต่อ

นครพนม ผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมอย่างครบวงจร ภายใต้ BCG โมเดล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร และที่เกี่ยวข้อง ตามกิจกรรมหลักที่ 1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมอย่างครบวงจร ภายใต้ BCG โมเดล

อ่านต่อ

การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่สู่ BCG Model

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับการขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดนครพนมนั้น จะใช้ระบบเกษตรแปลงใหญ่ที่ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร ที่ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ

อ่านต่อ

จ.นครพนม ประชุมผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดนครพนมครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ

นครพนม ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัด

พัฒนาการจังหวัดนครพนม เยี่ยมชมกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัด เป็นกระบวนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครพนม ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

อ่านต่อ

นครพนม ฟูลทีม!! ประชุมบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรด ระดับจังหวัด ติดตามสถานการณ์ผลผลิตต่อเนื่อง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมบริหารจัดการ การผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรด ระดับจังหวัด ติดตามสถานการณ์ผลผลิตต่อเนื่อง ติดตามสถานกาณณ์ผลผลิตและการส่งเสริมการผลิตสับปะรดของสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่นครพนมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนสถาบันและองค์กรเกษตรกรในพื้นที่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2566 ครั้งที่ 2 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

อ่านต่อ

สำนักวิจัยฯ ม.นครพนม จัดกิจกรม u2tNPU เบิ่งแยง ย้องชู สู่เศรษฐกิจ BCG นครพนม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรม u2tNPU “เบิ่งแยง ย้องชู สู่เศรษฐกิจ BCG นครพนม” สนับสนุนการจัดทำ Thailand community Big data (TCD) และส่งเสริมการนำสินค้าและบริการออกสู่ตลาดในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

อ่านต่อ

เกษตรจังหวัดนครพนมเปิดเวที ถ่ายทอดความรู้ “การผลิตสื่อการเกษตรสร้างสรรค์ที่” ต่อยอดสู่เกษตรกรในพื้นที่

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2566 ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

อ่านต่อ